آیا ما هم بعثتی داریم؟

آیا ما هم بعثتی داریم؟ برانگیخته شدنی ازروی عادتها و جبرها و اسارتها؟ این رشد وشکوفه‌زدن ما و از دل خاک سر درآوردن ما، در کدام بهار عمرمان اتفاق خواهد افتاد؟ آیا عید مبعث، عید …

آیا ما هم بعثتی داریم؟ ادامه مطلب »