پاسخ سوالات زیر در بسته سیر و سلوکی عین‌صاد

چه می شود که طاعات و عبادات ما را از خدا دور می کند؟

آیا در سلوک باید رنج و مصیبت دید؟

سلوک اخلاقی با قیام در برابر ظلم چگونه قابل جمع است؟

ساز و کار تبدیل رذائل اخلاقی به مکارم اخلاقی چگونه است؟

نقش دعا در زندگی انسان معاصر چیست؟

کتاب‌های بسته

سبد خرید
Scroll to Top