پاسخ سوالات زیر در بسته تربیتی عین‌صاد

آزادی و سانسور چه جایگاهی در تربیت دینی دارد؟

آیا برای تربیت یک نسخه عمومی وجود دارد؟

آیا روش تربیتی پیش از بلوغ و پس از آن تفاوت دارد؟

تنبیه و تشویق چه جایگاهی در تربیت دارد؟

رابطه میان همسران چگونه منجر به تکامل طرفین می شود؟

با چه مکانیزمی برخورد ها و اختلاف ها در تشکل های تربیتی موجب افزایش بهره وری می‌شود؟

کتاب‌های بسته

سبد خرید
پیمایش به بالا