رسولِ بهترین

ای محمد (ص) ای رسول بهترین کردارهاحُسن خلقت شهره در اخلاقها، رفتارها در بیانت بند می آید زبان ناطقان قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها  بال رفتن تا حریمت را ندارد این قلم قاب قوسینت کجا و مرغک پندارها  طفل ابجد …

رسولِ بهترین ادامه مطلب »