منظومۀ فکری استاد (عین‌صاد)

«آن‌جا که آدم‌ها دارند می‌پوسند و از درون پوک می‌شوند؛ اگر به خلوتی و کنجی پناهنده شده باشی؛ این ارزشی ندارد. حتّی در همان خلوتت، محاصره می‌شوی و در خانه‌ات، از پای می‌افتی!»

سفارش آنلاین

صــــــــراط

«آن‌ها که صدای پای مرگ را، از آهنگ ضربان قلب‌شان، نزدیک‌تر احساس می‌کنند؛ و در ضیافت «زندگی، «مرگ» را می‌بینند، که به هر مولودی، چگونه خوش‌آمد می گوید! اینان، تا رسیدن «مرشد» و «وسیله‌ها» و «شرایط بهتر»، منتظر نمی‌مانند و راه‌یابی به «صراط» را، می‌طلبند.»
ویــــــــــــژه

تازه‌های نشر

نظام تربیتی و معرفتی

عوامل رشد رکود انحطاط

«این پری کوچک غمگینی، که در اقیانوس مسکن دارد؛ و دلش را، در یک نی‌لبک چوبین می‌نوازد، آرام، آرام!»

نظام تربیتی- معرفتی

گـلــــــــــــــواژه

«مرادم از تربیت، از آهن، ماشین ساختن است، و از بشر، «آدم» آفریدن! آدم، کسی است که بر تمام استعدادهایش مدیریت و رهبری دارد و به آن‌ها جهت می‌دهد. مرادم از انسان رشد یافته، موجودی است که از سطح «غریزه» بالا آمده و در حدّ «وظیفه» و «انتخاب» زندگی می‌کند.»

در زمینه ای که «انسان» مجهول است و «هستی» مجهول است و «نقش انسان» هم مجهول؛ در این زمینه، ریشه‌ی عقیده‌ای زنده نخواهد ماند. و در این کویر، اعتقادی سبز نخواهد شد و مسؤولیتی نخواهد رویید. انسان و مذهب، هر دو، از «آزادی» و «تفکر» آغاز می‌شوند. و تا «انسان» مجهول است، «اسلام»، معلوم نخواهد شد!»

ولایت و امامت

اسکرول به بالا