توضیحات کامل

سیر مطالعاتی تولدی دوباره

هر موجودی در این عالم هدفی دارد که بر اساس ساختار آن موجود معلوم می شود. انسان هم از این قاعده مستثنی نیست، انسان نیز هدفی دارد که رسیدن به آن هدف سعادت واقعی اوست و دین که تامین‌کننده سعادت واقعی انسان است، مسیر رسیدن به هدف او را ترسیم می‌کند. چنین نگاهی به دین موجب می‌شود نگاه به دین نظام‌مند شده و برخورد با دین به مثابه راهنمایی کاربردی در پیچ و خم زندگی باشد. این نگاه آن هنگام رخ می‌دهد که انسان تولدی دوباره از عادات و غرایز پیدا کرده و به خود نگاهی نو داشته و انسان را کلید فهم کتاب هستی و کتاب دین بداند. اندیشه استاد علی صفایی بر اساس این نگاه بنا شده است و بستر مناسبی برای سیر فکری جویندگان حقیقت و سعادت است. سیر مطالعاتی تولدی دوباره سیری فکری است که نه فقط با پای مطالعه، بلکه با پای تفکر و عمل پیموده می‌شود. پیمایشی که از جریان فکری آغاز شده و به جریان وجودی انسان رسیده و نهایتا جریانی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این دوره مطالعاتی در سه فصل و نه گام، بر اساس مبانی اندیشه استاد تدوین شده و تقریباً تمام ی کتابهای استاد در این مسیر مرور می‌شود. برخی از گام‌ها علاوه بر کتاب اصلی دارای کتاب‌های تکمیلی نیز هستند که مطالعه این کتب نیز سفارش می‌شود.

فصل 1: تولد انسان از خود

در فصل اول با مبانی رشد انسان آشنا می شویم. در این فصل انسان از غرایز و عادات خود متولد شده و با خود برخوردی دوباره دارد و متوجه می‌شود هدف و مسیر رسیدن به این هدف چیست و در این مسیر احتیاج به شناخت چه مبانی نظری و نیازهای عملی دارد. و در این مرحله ضرورت وجود راهبر این مسیر و ویژگی‌های راهبری که خود مسیر رشد را طی کرده و زیر و بم راه را کاملا می‌شناسند، معلوم می‌گردد. لذا فصل اول در پنج گامِ هدف‌شناسی، مسیر‌شناسی، مبانی‌شناسی، نیازشناسی و راهبر شناسی تدوین شده است

فصل2: بلوغ انسان در جامعه

پس از آنکه در فصل قبل مقدمات رشد فراهم و انسان عازم حرکت در مسیر توحید شد به فصل دوم حرکت وارد می‌شود. که همان مسئولیت انسان در برخورد با جامعه است. در این فصل است که تولد انسان از خود به بلوغ خویش می‌رسد و حرکت انسان در جامعه شکل خود را پیدا می‌کند. این فصل که با گام ششم یعنی مسئولیت‌شناسی طرح می‌شود خود مراحلی دارد که در نسبت با شرایط و اهداف توضیح پیدا می‌کند

6. مسئولیت‌شناسی

فصل3: فهم عمیق مبانی رشد

فصول و گام‌های طی شده، همه بر اساس فهم عمیق از دین شکل می‌گیرد. اگر می‌خواهیم پس از زاده شدن به زادن و پس از تولد به تولید روی بیاوریم باید به آن فهم عمیق دست یافته و مبانی حرکت و رشد آدمی در دین را بر اساس منابع و روش‌های صحیح دینی و عقلی بشناسیم. لذا است که در فصل سوم با سه گام به این فهم عمیق روی می‌آوریم؛ در گام اول این فصل روش‌های شناخت و در گام دوم منابع دین و در گام سوم شبهاتی که در دیگر مکاتب نسبت به این حرکت مطرح است، بررسی می شود

سبد خرید
پیمایش به بالا