آزادی و نقش آن در تربیت انسانی

مقدمه: بحث از اراده ، اختیار و آزادی در وجود انسان از مباحثی نیست که تازه وارد حوزه اندیشه شده باشد، همچنین تبیین چگونگی آزادی در وجود انسان و اینکه انواع آزادی ها در وجود انسان کدامهاست و این …

آزادی و نقش آن در تربیت انسانی ادامه مطلب »